ESTATUTS DE L‚ÄôASSOCIACI√ď "LA MISTERIOSA LLUM"

(Resolució de modificació, amb data 23 de juny de 2011)

CAP√ćTOL I.- DENOMINACI√ď. √ÄMBIT I DOMICILI

Article 1r.- Sota la denominació de "La Misteriosa Llum", el dia 23 de maig de 1.995 es va constituir a Manresa, una associació civil sense ànim de lucre,  per  a la realització i organització d'activitats en motiu de la celebració anual de la Festa de la Misteriosa Llum de Manresa, tan arrelada a la nostra ciutat, seguint la normativa de les disposicions legals vigents d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques ; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març reguladora del dret d’associació, i els presents estatuts.

Aquesta associació és continuadora, en l'àmbit ciutadà, de la "Confraria de la Santíssima Trinitat", existent a Manresa des de mitjan segle XIV, i aprovada pel rei Pere III, en 1379.

Article 2n.- El domicili social de l'entitat serà a la Plaça Major, 1 de Manresa.

Article 3r.- L'àmbit territorial d'actuació de l’Associació, serà, principalment, el terme municipal de Manresa.

 

CAP√ćTOL II.- FINALITATS

Article 4t.- Es consideren finalitats de l’Associació, les que segueixen:

a)  Promoure tots els valor cívics i històrics simbolitzats en la Misteriosa Llum

b)  Portar la superior coordinació, anualment, de la Festa de la Misteriosa Llum de Manresa.

c)¬† Garantir la continu√Įtat de la celebraci√≥ de la Festa de la Misteriosa Llum¬† i de totes aquelles activitats que l‚Äôenvolten.

d)  Nomenar anualment les persones o entitats que seran els administradors de les activitats cíviques que es realitzaran a la nostra ciutat amb motiu de la commemoració de la Festa de la Misteriosa Llum.

e)  Promoure la difusió de la història i les tradicions de la ciutat i en especial les que constitueixen la base de la celebració d’aquesta festa.

f)¬†¬† Vetllar pel manteniment de les activitats religioses i c√≠viques que constitueixen aquesta festa, garantint especialment: en l‚Äô√†mbit religi√≥s, la celebraci√≥ anual a l‚Äôesgl√©sia de la Mare de D√©u del Carme, ‚ÄúTemple de la Llum‚ÄĚ de les solemnitats lit√ļrgiques tradicionals de la festivitat del 21 de febrer, i en l‚Äô√†mbit c√≠vic, la realitzaci√≥ del Preg√≥ de la Llum, la Tronada i l‚ÄôArribada de la Llum i l‚Äôaigua.

g)  Qualsevol altra que contribueixi a la conservació i enriquiment de la tradició de la Misteriosa Llum i dels seus valors espirituals i culturals.

 

CAP√ćTOL III.- DELS SOCIS, DRETS I DEURES

Article 5è.- Els membres de l'Associació "La Misteriosa Llum" tindran la denominació de socis.

Conformaran la relació de socis, totes aquelles persones físiques o jurídiques que tenint interès en les finalitats de l’ associació manifestin la voluntat d’ adquirir-ne la condició, i especialment :

1)¬† Els membres de les diverses Juntes de l‚ÄôAssociaci√≥ dels √ļltims cinc anys que manifestin la voluntat de ser-ho.

2)¬† Totes les persones f√≠siques o jur√≠diques que, els √ļltims cinc anys, hagin administrat les festes de la Misteriosa Llum de Manresa, i manifestin la voluntat de ser-ho.

3)  Els exadministradors d’anys anteriors que manifestin la seva voluntat de ser-ho

Pel que fa a les persones físiques caldrà que:

  1. Tinguin capacitat d’obrar.
  2. Siguin majors d’edat.
  3. La sol·licitud d’ingrés sigui admesa per acord de l’òrgan competent.

Pel que fa a les persones jur√≠diques, privades i p√ļbliques, cal que:

  1. La sol·licitud d’ingrés sigui admesa per acord de l’òrgan competent.
  2. Aquestes estiguin representades per una persona física nomenada a aquests efectes, que actuarà com a representant de l’Associació, Entitat o Agrupació.
  3. Les normes per les quals es regula la persona jur√≠dica en q√ľesti√≥ no excloguin la possibilitat de formar part d‚Äôuna associaci√≥.

Per adquirir la condició de soci caldrà presentar una sol·licitud per escrit adreçada a la Junta Directiva, la qual adoptarà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 6è.- Són drets dels socis:

a)  Participar amb veu i vot als plenaris del caràcter que siguin.

b)  Participar en els òrgans de govern de l'Associació en la forma en que es determina en aquests Estatuts.

c)  Donar a conèixer per escrit als òrgans de govern totes aquelles informacions, queixes o suggeriments que creguin convenients per a millorar l'acompliment de les finalitats socials de l'associació.

d)  Sol·licitar informació envers la situació de l'entitat.

Article 7è.- Són deures dels socis:

a)  Complir els acords adoptats pels òrgans competents i de govern de l'Associació.

b)  Cooperar personalment i de forma activa en el desenvolupament de les activitats de l’entitat, col·laborant per al major prestigi de la mateixa i al compliment de les seves finalitats.

c)  Acomplir totes les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts

d)  Assistir a les reunions del caràcter que siguin, sempre que siguin convocats.

e)  Qualsevol altra necessària per al bon funcionament de l'associació, i per a l'assoliment de les finalitats per a les que es constitueix.

Article 8√®.- Les persones integrades en l'Associaci√≥ perdran Ja qualitat de socis, en els casos seg√ľents:

a)¬† Per ren√ļncia volunt√†ria.

b)  Per falta d'acompliment dels acords adoptats per qualsevol òrgan de govern de l'Associació.

c)  Per acord del Plenari.

d)  Per pèrdua de la representativitat en funció de la que foren nomenats.


CAP√ćTOL IV. √íRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACI√ď.

Article 9√®.- Els √≤rgans de Govern i Administraci√≥ de l'Associaci√≥ seran els seg√ľents:

1. El Patronat

2. La Junta

3. EI Plenari

1.- DEL PATRONAT

Article 10√®.- El Patronat estar√† format per l‚ÄôAlcalde, com a President del Patronat i per dos representants de l'Ajuntament de Manresa, nomenats per l'Alcalde; dos representants de la Junta de la S√®quia, i un representant del consell de Pastoral de la Parr√≤quia del Carme, nomenat pel Sr. Rector de la Parr√≤quia del Carme, ‚ÄúTemple de la Llum‚ÄĚ i el President de la Junta de l‚ÄôAssociaci√≥, i tindr√† les funcions seg√ľents:

a)  Patrocinar l'organització de la Festa de la Misteriosa Llum.

b)  Vetllar per al manteniment de les activitats tradicionals de la festa

c)  En cas de no ser possible el nomenament de cap persona o entitat ciutadana com Administradora de les Festes de la Llum, fer-se càrrec, de forma subsidiària, de la seva organització directa..

d)  Aportar els elements necessaris, tant materials com personals, per tal de donar la rellevància necessària als actes organitzats en motiu de la celebració de la Festa de la Misteriosa Llum.

2.- LA JUNTA

Article 11√®.- La Junta¬† estar√† formada pels c√†rrecs seg√ľents, que seran ele¬≠gits per majoria de vots dels socis assistents al Plenari:

1 PRESIDENT

1 SECRETARI

1 TRESORER

1 VOCAL

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant certificat dels acords corresponents, emès pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 12è.- Els càrrecs electes de la Junta  tenen una durada de 4 anys. La renovació dels càrrecs es farà per meitats cada dos anys.

Els càrrecs elegibles podran ser  reelegits una vegada.

Article 13è.- La Junta es reunirà almenys una vegada al trimestre, i quantes vegades sigui convocada pel President, o bé quan ho sol·licitin un mínim de 2 dels seus components, que seran convocats per escrit amb un mínim de dos dies d’antelació.

Els acords de la Junta es prendran per majoria de vots dels presents, essent requisits indispensable per a la seva validesa l’assistència de la meitat dels seus components.

El vot de qualitat del President decidirà els empats.

La Junta proposarà al Plenari el nomenament d’una entitat, associació, club o altre estament, l’honor d’organitzar les Festes de la Llum. Acceptat aquest nomenament, l’Entitat administradora nomenarà un representant, que assistirà, amb veu però sense vot, a les reunions de la Junta.

Article 14√®.- La falta d'assist√®ncia a tres sessions consecutives de la Junta¬† de qualsevol dels seus membres, sense justificar-ne l'abs√®ncia, es considerar√† com a ren√ļncia al c√†rrec.

Article 15è.- En el cas de produir-se alguna vacant per cessament, mort, malaltia o dimissió, la Junta  queda facultada per cobrir interinament els càrrecs vacants, però aquesta elecció no serà definitiva fins que sigui ratificada pel Plenari. En el cas de dimitir col·lectivament la Junta , es procedirà a la nova elecció dels. seus components en una reunió extraordinària del Plenari, convocada per el Patronat, només a aquest efecte.

Article 16è.- La Junta  assumirà les funcions directives de l'Associació i a més li correspondrà la més amplia representació i administració dels seus fons i la seva distribució, haurà de confeccionar el Pressupost anual corresponent i sotmetre'l a l'aprovació del Plenari.

Article 17è.- Les facultats de la Junta  seran:

a)  Proposar al Plenari les  persones  o  entitat  que,  anualment,  s'encarregarà de l'organització directa de les festes de la Llum.

b)  Administrar béns mobles i immobles.

c)  Exercitar i complir tota mena de drets i obligacions, inclosos els contractuals.

d)  Conèixer, acceptar, pagar i cobrar qualsevol deute i crèdits signant rebuts, saldos, conformitats i resguards.

e)  Sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.

f)   Proposar al Plenari l’ establiment de quotes socials.

g)  Obrir, contestar i signar la correspondència i portar els llibres de comptabilitat segons estableix la Llei.

h)  Contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena, pagar les primes i percebre de les entitats d'assegurança les indemnitzacions que poguessin tenir lloc.

i)   Contractar el personal necessari per a la realització de les activitats objecte de l'Associació.

j)   Fixar la data de reunions del Plenari.

k)  Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades en les reunions del Plenari.

l)   Realitzar qualsevol tipus d'activitat per recaptar fons monetaris per al finançament de les activitats de l'Associació.

m) Formalitzar el pressupost i l'estat de comptes i també la Memòria anual de les activitats socials realitzades pels òrgans de govern de l'Associació.

n)  Representar l'Associació en judici i fora d'ell, així com sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tota mena de Registres i instar, rebre i contestar notificacions i requeriments.

o)¬† Cobrar les subvencions i/o patrocinis que es puguin rebre per qualsevol concepte, de qualsevol persona f√≠sica o jur√≠dica, tant si √©s p√ļblica com privada.

p)  Realitzar tot tipus d’operacions amb entitats financeres

Article 18è.- EI President ostentarà la representació legal de l'Associació, actuarà en el seu nom i fiscalitzarà l'execució dels acords presos pel Plenari i la Junta, mitjançant la signatura del Secretari amb el vist-i-plau del President.

Article 19√®.- Les funcions espec√≠fiques de cadascun dels components de la Junta , els drets i les obligacions s√≥n, en genera!, les de la seva pr√≤pia denominaci√≥ i qualsevol altra que la Junta acordi concedir-li de com√ļ acord i segons el c√†rrec respectiu que cadascun hi tingui.

3.- DEL PLENARI

Article 20√®.- El Plenari de l'Associaci√≥, legalment constitu√Įt de conformitat amb Ja Llei i els presents Estatuts, √©s l'√≤rgan Suprem de la mateixa i els seus acords s√≥n d'obligat compliment per a tots els socis.

Integraran  el  Plenari   tots  els  Socis i els membres del Patronat que en aquestes reunions gaudiran dels mateixos drets i deures que els socis.

Article 21è.- Les sessions del Plenari seran presidides pel President de la Junta , o bé per qui el substitueixi, el qual dirigirà els debats i determinarà l'ordre del dia d'acord amb el qual s'haurà de procedir. Actuarà de Secretari el titular del càrrec  o bé qui el substitueixi.

Article 22√®.- Les sessions del plenari, tant Ordin√†ries com Extraordin√†ries quedaran v√†lidament constitu√Įdes en primera convocat√≤ria, amb la meitat m√©s un dels socis, i en segona convocat√≤ria, a celebrar mitja hora m√©s tard de la fixada a la primera convocat√≤ria, amb la assist√®ncia de tres socis, a m√©s del President i Secretari.

Cada soci tindrà dret a un vot. Els absents podran delegar el seu, per escrit, en un altre soci, especial per a cada Plenari.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels socis assistents. Si dos membres ho sol·liciten, la votació haurà de ser secreta

Article 23.- Els acords adoptats per les sessions del Plenari i per la Junta  es transcriuran en el llibre d'actes que portarà l'Associació, els quals seran signats pel President i el Secretari.

Article 24.- Les sessions del Plenari, tant Ordinàries com Extraordinàries, seran convocades pel President i subscrites pel Secretari, amb quinze dies d’antelació com a mínim, mitjançant convocatòria adreçada a tots els socis, en la qual constarà l'Ordre del dia, l'hora i el lloc on se celebrarà.

Article 25è.- El Plenari es reunirà, de forma ordinària, almenys una vegada l'any, dins el primer quadrimestre,  i li correspon:

a)  El nomenament de les persones  i/o entitats manresanes  encarregades de l’organització directa de les festes de la Llum, de conformitat amb la proposta presentada per la Junta.

b)  L'aprovació de la Memòria Anual, que respecte a la seva gestió presenti la Junta, així com l’aprovació de la memòria que presenti l’Entitat Administradora de les Festes de la Llum.

c)  L'aprovació del Pressupost anual i dels comptes de l'exercici anterior.

d)  L'elecció dels membres que constitueixin la Junta.

e)  L'adopció d'aquelles resolucions que per la seva importància afectin els interessos comuns de l'Associació.

f)  Controlar la recta actuació dels membres de la Junta en l'acompliment del seu càrrec.

g) Els acords adoptats pel Plenari seran vinculants per a tots els socis, inclòs els absents.

La Junta serà responsable davant el Plenari de dur a terme els acords que s'hi prenguin.

Article 26è.- La modificació dels presents Estatuts, la dissolució de l'Associació i els assumptes que per la seva importància ho requereixin seran sotmesos a una sessió extraordinària del Plenari, convocada exclusivament per a tal fi.

 

CAP√ćTOL V. R√ąGIM ECON√íMIC

Article 27.- Els recursos econòmics de l'Associació per poder dur a terme els seus fins seran:

a)  Les subvencions i patrocinis d'organismes oficials, Entitats i particulars.

b)¬† Les donacions a t√≠tol gratu√Įt, llegats i her√®ncies.

c)  L'import de les derrames o drets d'entrada que s'estableixin en el Plenari.

d)  L'import de les entrades dels espectacles que puguin gestionar.

e)  L'import de totes les activitats mercantils que pugui realitzar per a la generació de fons monetaris per a actes concrets.

f)  L'import de contraprestacions econòmiques per concessions o licitacions que puguin tenir concedides de conformitat amb el que s'estableix en aquests estatuts.

g)  Les quotes socials, cas d’establir-se’n.

Article 28è.- Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 29è.- L'Associació portarà preceptivament els llibres d'Actes, caixa, registre de Socis i altres documents prescrits per la Llei, degudament diligenciats.

 

CAP√ćTOL VI. DISSOLUCI√ď

Article 30√®.- L'Associaci√≥ nom√©s es podr√† dissoldre en els seg√ľents casos;

a)  Per resolució de l'Autoritat competent.

b)  Per acord de dues terceres parts dels seus socis presents a la reunió extraordinària del Plenari convocada a l'efecte.

c)¬† En cas de dissoluci√≥, actuar√† de Comissi√≥ Liquidadora, l'√ļltima Junta en exercici, la qual procedir√† al trasp√†s dels b√©ns socials i, amb el seu producte, extingir√† les c√†rregues de l'Associaci√≥. El sobrant, si n'hi ha, es destinar√† a la ciutat de Manresa, a trav√©s del seu Ajuntament, per invertir-lo en serveis culturals i/o educatiu.