Els orígens

La manca de pluja que, des de I'any 1333, es patia a la zona de Manresa, feia que les collites de cereals no fossin suficients per a abastir la ciutat, la qual cosa comportava fams, empobriment  i, com a conseqüència directa, mortaldats i despoblament.
La solució que van trobar els consellers de la ciutat va ser la de fer una sèquia que portés aigua del Llobregat fins al terme de Manresa. Per a fer-ho, calia el permís del rei, i recursos econòmics per a la realització de I'ambiciós projecte, la qual cosa que es va obtenir I'any 1339.
Amb la festa de la Misteriosa Llum es recorda el miracle que, segons la tradició, el 21 de febrer de 1345 va posar fi al conflicte entre la ciutat i el bisbe per la construcció de la sèquia.
Finalment, per donar més validesa a I'acord, es va demanar, i obtenir, la confirmació papal de la concòrdia.

(Font -  Marc Torras Serra,Els privilegis del “Llibre Verd” de Manresa. Manresa: Parcir Edicions selectes, 1998, p. 167-186.
Programa “Els Pergamins de la Sèquia” - Manresa set/nov 2010 - Arxiu Comarcal del Bages
Marc Torras Serra i altres, La Festa - El patrimoni festiu de Manresa - Ajuntament de Manresa - Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2008 , p.27-40)